Heureka.cz

Podmínky affiliate programu

Jak se stát affiliate partnerem Susene-maso.cz

Zaregistrujte se na stránce http://susene-maso.cz/index.php?route=affiliate/register tak, že vyplníte registrační formulář a klikněte na tlačítko Pokračovat.

V affiliate partnerském systému najdete svůj unikátní partnerský (tracking) kód, informace o svém účtu, provizích a kódy odkazů pro umístění na váš web.

Odkazy používejte pro propagaci na svých webových stránkách, sociálních sítích a e-mailem na svou databázi kontaktů.

Pokud potřebujete s čímkoliv poradit kontaktujte nás na emailu info@susene-maso.cz.

 

Výhody pro affiliate partnera

  • registrace je samozřejmě zcela zdarma
  • získáváte nástroj pro zaplnění aktuálně volných, neprodaných reklamních pozic na vašich webových stránkách, portálech či eshopu
  • získáváte možnost samofinancovat vaše nevýdělečné soukromé či osobní stránky (reklama vám zaplatí náklady na provoz)
  • výplaty parnetrům jsou pravidlené – zpravidla na měsíční bázi
  • máte k dispozici přehled o získaných a vyplacených provizích – vše je vedeno v jednom systému

 

Podmínky affiliate programu

1 Úvodní ustanovení

1.1
Provozovatelem susene-maso.cz, stejně jako Affiliate programu susene-maso.cz, je Ing. David Musil, se sídlem Pod Hájkem 102/74, 664 91 Ivančice, IČ: 71791507, DIČ: 7507144029 (dále jen „Provozovatel“).
1.2
Tato Pravidla užívání Affiliate programu (dále jen “Pravidla“) jsou nedílnou součástí smlouvy o spolupráci, která byla uzavřena elektronicky (formou odeslání formuláře – návrhu smlouvy a jeho akceptací) prostřednictvím internetových stránek pod doménou http://www.susene-maso.cz/ dále jen „Smlouva“), a to mezi účastníkem Affiliate programu (dále jen „Partner“) a Provozovatelem Affiliate programu.
1.3
Účast v Affiliate programu je daná uzavřením Smlouvy a obsahuje závazek Partnera propagovat susene-maso.cz pomocí unikátního odkazu, nebo reklamního banneru s unikátním odkazem, který Partner získá po přihlášení do systému.
1.4
Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující susene-maso.cz odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

2 Definice a výklad pojmů

2.1
Provozovatel - Provozovatelem Affiliate programu je Ing. David Musil, se sídlem Pod Hájkem 102/74, 664 91 Ivančice, IČ: 71791507, DIČ: 7507144029.
2.2
Pravidla – Pravidla užívání Affiliate programu
2.3
Zájemce – Je osoba, která žádá o členství v Affiliate programu
2.4
Susene-maso.cz – Online systém provozovaný Provozovatelem na internetové adrese www.susene-maso.cz.
2.5
Partner – Fyzická osoba starší 18 let - podnikatel nebo právnická osoba, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, uzavřeli Smlouvu s Provozovatelem.
2.6
HTML kód nebo také Odkaz - znamená speciální kód, který je Partnerovi přidělen Provozovatelem a slouží k doporučení Susene-maso.cz Partnerem novým Uživatelům.
2.7 
Uživatel – Nově přivedený Inzerent do systému Susene-maso.cz Partnerem.

3 Obecné podmínky užívání Affiliate programu

3.1
Partnerem se mohou stát fyzické osoby starší 18 let podnikatelé nebo právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jsou vlastníky nebo uživateli www stránky a zároveň mají aktivní plně registrovaný uživatelský účet affiliate partnera na Susene-maso.cz.
3.2
Partnerem Affiliate programu se nemohou stát zaměstnanci Provozovatele a osoby, kterým byla Provozovatelem zrušena registrace. Uživatelé Susene-maso.cz ani Zájemci nemají žádný právní nárok na užívání Affiliate programu, pokud nedošlo k uzavření Smlouvy.
3.3
Partner je oprávněn založit si pouze jeden účet v Affiliate programu. Každá jednotlivá www stránka (bez ohledu na URL) může být v rámci Affiliate programu použita pouze jedním Partnerem.
3.4
Partner nesmí vyvíjet žádné aktivity směřující k neoprávněnému zvýšení provize. Odhalení provádění takových aktivit bude důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Provozovatele. 
3.5
Jako aktivita směřující k neoprávněnému zvýšení provize dle předchozího bodu se rozumí i registrace Uživatele přes svůj vlastní affiliate odkaz z jiného účtu. 

4 Registrace

4.1
Registrace do Affiliate programu probíhá uzavřením Smlouvy, a to odesláním návrhu Smlouvy Zájemcem elektronicky ve formě formuláře a jeho elektronickou akceptací na uživatelském účtu Zájemce ze strany Provozovatele. Okamžikem akceptace návrhu se Zájemce stává Partnerem. Poté je povinen Provozovatel v rámci uživatelského účtu Partnera umožnit sledování statistik a výše jeho odměny.
4.2
Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit důvody odmítnutí akceptace návrhu Smlouvy. Odmítnutí akceptace návrhu smlouvy bude Zájemci zaslána na jeho emailovou adresu.
4.3
Okamžikem uzavření Smlouvy je povinen Partner i Provozovatel dodržovat Pravidla.

5 Podmínky a způsob propagace

5.1
Partner se zavazuje, že bude vyvíjet maximální úsilí k propagaci Provozovatele, tj. umístí na www stránky nezměněné HTML odkazy poskytnuté Provozovatelem.
5.2
Provozovatel se zavazuje, že Partnerovi vyplatí za podmínek stanovených v Pravidlech odměnu.
5.3
Www stránka Partnera musí být ve vlastnictví nebo užívání Partnera, být trvale přístupná odpovědným pracovníkům Susene-maso.cz v rámci sítě internet, mít charakter dokončené stránky a nevzbuzovat tak pochybnosti o jejím vzhledu či funkčnosti.
5.4
Reklamní plocha nemůže být umístěna na stránky, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy, na stránky, které mají pornografický charakter, na stránky přímo porušující autorská práva nebo nabádají či jinak napomáhají k porušení autorských práv a na stránky, které převážně slouží k zobrazování reklamy či mohou jinak snižovat dobré jméno Provozovatele.

6 Odměna Partnera

6.1
Partner má nárok na odměnu vyplývající z umístění HTML kódů na www stránky. Výše odměny se zobrazuje ve statistikách Affiliate programu.
6.2
Odměna bude Provozovatelem zaplacena podnikajícím osobám či jiným osobám oprávněným vystavovat daňové doklady na základě daňového dokladu – faktury.
6.3
Partner uděluje Provozovateli mandát k vystavování daňových dokladů - faktur dle předchozího bodu svým vlastím jménem. Vystavený daňový doklad ponese všechny zákonem stanovené náležitosti a bude vystaven na fakturační údaje Partnera, které jsou ve chvíli provedení žádosti o výplatu uvedeny zde.
6.4
Partner je povinen mít ve svém účtu vyplněny vždy pravdivé a aktuální fakturační údaje a dále informaci, zda je nebo není plátce DPH.
6.5
Provize jsou vypláceny ze zaplacených objednávek a po jejich schválení souhrnně za kalendářní měsíc do patnáctého (15) dne následujícího měsíce nebo ve lhůtě dohodnuté s Partnerem.
6.6
Odměna v sobě zahrnuje veškeré vynaložené náklady Partnera spojené s jeho činností dle Smlouvy a Pravidel.

7 Výše odměny partnera a úrovně affiliate programu

7.1
Pokud je návštěvník přiveden na Susene-maso.cz pomocí unikátního kódu Partnera, uloží mu Susene-maso.cz do prohlížeče Cookies s platností 90 dnů. Pokud se takový návštěvník stane do konce platnosti Cookies na Susene-maso.cz Uživatelem, tzn. zaregistruje si uživatelský účet, náleží doporučiteli odměna dle následujících článků. 
7.2
Provozovatel nenese odpovědnost za to, když uživatel přivedený na Susene-maso.cz Partnerem smaže své Cookies v internetovém prohlížeči, nebo má Cookies v internetovém prohlížeči zakázané. Tuto skutečnost bere Partner na vědomí a nebude se v případě registrace takového Uživatele dožadovat jeho přiřazení jako doporučeného Uživatele Susene-maso.cz.
7.3
Partner bere na vědomí, že pokud přijde návštěvník stránek přes jeho unikátní kód a následně přes unikátní kód jiného Partnera, bere se v případě registrace jako doporučitel Uživatele ten Partner, přes jehož unikátní kód přišel registrující se Uživatel jako poslední. Zároveň partner potvrzuje, že toto akceptuje v plném rozsahu a nebude požadovat provizi z takto přivedeného inzerenta jiným Partnerem.
7.4
Nárok na provizi vzniká Partnerovi až okamžikem proplacení částky dohodnuté mezi Provozovatelem a Uživatelem v systému Susene-maso.cz.
7.5
Provizi, na kterou má Partner nárok, je povinen Provozovatel přičíst na účet Partnera do 24 hodin od chvíle, kdy na ni Partner získal nárok dle předchozího bodu.

8 Ochrana osobních údajů

8.1
Partner dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem. Nakládání s osobními údaji Partnerů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

9 Doba trvání Smlouvy a její ukončení

9.1
Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
9.2
Smlouva zaniká nebo se zrušuje:
   9.2.1
Dohodou. K této dohodě dojde elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera odesláním žádosti o ukončení Smlouvy ze strany Partnera nebo Provozovatele a elektronickou akceptací druhou stranou. V okamžiku doručení akceptace (oznámení na uživatelském účtu Partnera) dojde k ukončení Smlouvy.
   9.2.2
Výpovědí. K výpovědi kteroukoliv smluvní stranou (i bez udání důvodu) dojde elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera odesláním výpovědi. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po odeslání výpovědi.
   9.2.3
Odstoupením. K odstoupení od Smlouvy je oprávněn Partner elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera, a to v případě kdy Provozovatel bude déle než 30 dnů v prodlení se zaplacením odměny. K odstoupení od Smlouvy je oprávněn Provozovatel elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera zejména v případech, kdy obsah www stránky Partnera je v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy či Pravidly nebo dozví-li se Provozovatel o tom, že Partner vyvíjí jakoukoli činnost směřující k neoprávněnému navyšování odměny. 
9.3
V případě, že nastane některý z důvodů pro odstoupení od Smlouvy ze strany Provozovatele, pak nemá Partner nárok na žádnou odměnu, kterou dosud v affiliate programu získal.
9.4
Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.
9.5
Partner se zavazuje odstranit ze svých www stránek veškerou reklamní plochu, a to nejpozději do 3 dnů od okamžiku ukončení nebo zrušení Smlouvy.
9.6
Jestliže dojde k ukončení Smlouvy výpovědí (vyjma situace dle bodu 9.3.) nebo dohodou, pak je povinen Partner požádat v systému o výplatu provize a to nejpozději ke dni ukončení Smlouvy.

10 Závěrečná ustanovení

10.1
Smlouva i Pravidla, stejně tak jako práva a povinnosti ve Smlouvě či Pravidlech neupravená, se řídí obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími, vše v platném znění.
10.2
Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit Pravidla. Provozovatel je povinen oznámit skutečnost, že byla Pravidla změněna a zveřejnit jejich nové aktuální znění v rámci uživatelského účtu Partnera a na stránkách http://www.susene-maso.cz/. Změny vstoupí v platnost nejdříve 3. den od jejich zveřejnění na internetových stránkách Provozovatele a vůči konkrétnímu Partnerovi okamžikem jeho přihlášení na uživatelský účet.
10.3
V případě, že by některé ustanovení Pravidel bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Pravidel.

 
Tato Pravidla vstupují v platnost a účinnost dnem 1.7.2013Používá se opensource systém OpenCart
SUSENE-MASO.CZ, © 2019